Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring – Dalarnas Kompetensråd för Byggsektorn

Denna avsiktsförklaring utgör en grund för samverkan kring kompetensförsörjningen för byggsektorn i Dalarna.

1. Medlemmar

Som medlemmar i rådet välkomnas alla företag, organisationer och myndigheter med verksamhet inom- eller riktad mot länets byggsektor och som förväntas bidra till främjandet av rådets mål och syfte.

2. Bakgrund

Kompetensförsörjning har blivit en allt större utmaning och en avgörande nyckelfaktor för en tillfredställande utveckling för Dalarnas byggsektor.
En förstudie har genomförts under 2020-2021. I förstudien undersöktes möjligheten att få till en samverkansmodell för byggbranschens kompetensförsörjning. Förstudien föreslog ett kompetensråd som en övergripande struktur för att samordna branschens arbete med kompetensförsörjning.

I dialogen med olika branschföreträdare, utbildningsanordnare, arbetsgivar- och näringslivsorganisationer, fackliga företrädare, myndigheter och den regionala kompetensplattformen har ett behov framkommit av att samverka kring kompetensförsörjning på en övergripande nivå i byggsektorn i Dalarna.

Samverkan mellan branscher och utbildningsanordnare ska också, enligt lagstiftning, finnas på lokal nivå i form av lokala programråd för respektive gymnasieskola och så kallade yrkesråd för vuxenutbildningen.

3. Mål och syfte

Målet är att skapa, utveckla och förvalta ett kompetensråd för Byggsektorn i Dalarna. Rådet har till uppgift att:
• verka för samförstånd kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt, oavsett konjunkturläge
• utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna organisationens verksamhet
• ta fram, sammanställa och kommunicera fakta och analys som stöd i arbetet
• vid behov göra framtidsspaningar och formulera fokusområden att arbeta med, utifrån fakta och analys
• stimulera att byggrelaterade utbildningar i hela utbildningskedjan i Dalarna utvecklas och matchas efter den regionala byggbranschens behov
• ge alla elever förutsättningar att göra välgrundade utbildnings- och yrkesval
• stimulera företagens eget arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare
• initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet
• vid behov samverka med olika branschers kompetens/utbildnings/program-råd etc.
• inkomma med synpunkter till regionala och nationella beslutsfattare i frågor rörande kompetensförsörjningsområdet

4. Förväntade effekter

• Effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare
• Förbättrad matchning mellan å ena sidan byggsektorns behov samt å andra sidan innehåll och leverans av utbildning i alla skol- och utbildningsformer
• Ökad verkningsgrad genom synergier mellan de olika organisationerna samt även mellan de olika branschvisa kompetensråden och insatser
• Ökad beredskap för
• Förbättrade förutsättningar för en jämställd bransch med större mångfald och ökat antal valideringar

5. Organisation

• Rådet är informellt. Det har inget eget organisationsnummer. Det formas och drivs av medlemmarna gemensamt. Rådet bildas och formar sin verksamhet under första halvåret 2022.
• Rådet utser årligen ett arbetsutskott som:
- förbereder, genomför och följer upp möten med stöd av ansvarig processledare
- samordnar rådets uppdrag med närliggande samverkansplattformar, nätverk etc.
• Arbetsutskottet konstituerar sig själv och utser en ordförande som tillika är ordförande i rådet.
• I arbetsutskottet ingår inledningsvis representanter från Byggföretagen, Byggnads, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Stiftelsen STAR, Arbetsförmedlingen, två (tre) företag, gymnasium och vuxenutbildning.
• Rådet förfogar över en processledare som administrerar rådets arbete tillsammans med arbetsutskottet
• Rådet utser representanter till arbetsgrupper vid behov
• Rådet beslutar om tillkommande permanenta aktörer som ska ingå
• Rådet bjuder in representanter från andra aktörer vid behov.

6. Mandat och förväntningar

• Varje organisation utser och anmäler max två ordinarie deltagare.
• Deltagandet är personbundet och deltagare ska ha mandat att företräda sin organisation. Vid personförändringar i rådet ska berörd organisation ha möjlighet att ersätta med ny deltagare.

Deltagarna förväntas:
• Aktivt dela med sig av sin expertis, goda exempel och ta med sig inspel från sin organisation.
• Återförankra kompetensrådets arbete och resultat till den egna organisationen.
• Verka för genomförande av de gemensamma beslut som fattas gemensamt i kompetensrådet.

7. Finansiering

• Kostnader för nedlagd tid i möten bärs av respektive organisation.
• En grundfinansiering kommer att sökas för att möjliggöra kontinuitet, långsiktighet och kvalitet
• Finansiering av framtagande av fakta- och analysunderlag, regionala processledare och gemensamma operativa insatser diskuteras och beslutas i rådet.

8. Uppföljning

Mål konkretiseras med aktivitetsmål eller indikatorer. Detta kommer även att inkludera eventuella genomförandeprojekt. Uppföljningen görs löpande och sammanställs årligen. Processledaren ansvarar för uppföljning och sammanställning.

9. Övrigt

Rådets deltagare ska använda informationen som ges i rådet på ett ändamålsenligt sätt och med respekt för organisationers olika funktion och uppdragsgivare.

Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande. Organisation som avser att lämna rådet ska meddela detta skriftligt till arbetsutskottet och motivera utträdet.

Avsiktsförklaring