Byggsektorn i Dalarna kraftsamlar för kompetensförsörjning

Aktörerna i byggsektorn i Dalarna bildade våren 2022 ett kompetensråd för byggbranschen i länet. Bakom bildandet stod Byggföretagen, Byggnads, företagsledare från olika delbranscher, Region Dalarna, Dala Wux, byggymnasier, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen, Stiftelsen Star Byggutveckling, m fl. Som underlag för rådets bildande låg en förstudie som genomfördes 2020-2021. Förstudien pekade på följande slutsatser/behov; -
- Det finns ingen samlad bild av branschens kompetensbehov
- Det saknas ett forum där parterna kan diskutera behov och lösningar.
- Det är en mycket ojämn kompetensförsörjning, där vissa delbranscher inte alls försörjs med utbildad arbetskraft, medan andra försörjs mer än väl.
- Det brister i hur branschens behov förmedlas till utbildningssidan.
- Behov av att statistik om utbud/efterfrågan på arbetskraft kan tas fram på ett enkelt sätt, utifrån rapporterat behov och redan befintlig statistik.
- Att företagen blir mer delaktiga i framtagande och utveckling av nya utbildningar och att de involveras i tidigare skeden så att ex vis lokalisering av praktikplatser underlättas och man blir trygg i att innehållet i utbildningen speglar företagens behov.

I rådet och rådets arbetsutskott har branschföretag, utbildare och övriga viktiga aktörer undersökt branschens kompetensbehov, diskuterat och enats om vilka insatser som behövs för att tillsammans kunna försörja branschen med kompetens på ett så bra sätt som möjligt. Utifrån de diskussionerna har vi ansökt om- och beviljats utvecklingsmedel från Region Dalarna för perioden 2023-2025.

Under hösten 2023 genomför vi följande aktiviteter:
- Dialog med Region Dalarna om Skolverkets ”dimensioneringsplanering”* och hur den kan anpassas till byggsektorns kompetensbehov.
- ”Karta” över vilka utbildningsvägar det finns till branschen och hur många som utbildas.
- Intervjuer med företag i byggsektorns alla delbranscher i Dalarna om deras behov av kompetens framåt, hur de rekryterar och jobbar med kompetensplanering samt om deras samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningar med bygginriktning.
- Utformning av en handlingsplan utifrån de kompetensbehov som företagen redovisar för de närmaste åren.
- Utformning av en webbsajt där branschens företag/aktörer kan hitta grundläggande information om utbildning och kompetensförsörjning.
- Handledarutbildning för företagens APL-handledare.

Byggbranschen möter hösten 2023 en kraftigt försämrad konjunktur. Arbetet i byggkompetensrådet bedrivs dock på längre sikt, med sikte mot en så bra kompetensförsörjning som möjligt några år framåt, vid nästa högkonjunktur.

Rådets arbetsutskott har följande sammansättning; ordf Klas Hedlund Miljönären AB/Hedlund leder, Per Schönbeck BBM i Dalarna, Niclas Engberg Byggföretagen, Henrik Stenberg Byggnads, Conny Danielsson Region Dalarna, Annika Paulsson Vuxenutbildningen Falu kommun, Victor Kaustinen Lugnetgymnasiet, Olof Ekfeldt Hagströmska Gymnasiet, Åsa Johansson Arbetsförmedlingen och Ola Granholm (koordinator). Du är varmt välkommen att kontakta oss för inspel; Klas Hedlund på 070-5228895 eller Ola Granholm på 070-3390114 eller ola@framvaxt.se.

* Skolverkets dimensioneringsplanering består i att Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ändringarna i skollagen syftar till att:
- öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
- underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Aktuella insatser och händelser
- Nov-dec 2023; Intervjuer med ett stort antal företag i Dalarnas byggsektor om vilka insatser som behövs för att förbättra deras kompetensförsörjning på längre sikt.
- 16 november; Möte i arbetsutskottet för Dalarnas Byggkompetensråd om bl a Skolverkets dimensioneringsplanering.

Händer just nu

- Nov-dec 2023; Intervjuer med ett stort antal företag i Dalarnas byggsektor om vilka insatser som behövs för att förbättra deras kompetensförsörjning på längre sikt.
- 16 november; Möte i arbetsutskottet för Dalarnas Byggkompetensråd om bl a Skolverkets dimensioneringsplanering.

Möte Byggkompetensrådet 13 maj 2022

Cirka 25 deltagare varav några på länk tog del av AU:s förslag till prioriteringar. Se förslaget i detta bildspel som ordföranden Klas Hedlund föredrog.

Conny Danielsson bidrog också med ett bildspel med värdefulla bakgrundsfakta. Du kan se bilderna här.

Mötet beslutade att vi nu går vidare med en ansökan om verksamhetsmedel under en 3-årsperiod.

Se vårt pressmeddelande.

Möte Byggkompetensrådet 11 Mars 2022

Upptaktsmötet för Dalarnas Byggkompetensråd samlade ett 30-tal deltagare. Varje deltagare fick presentera sig och framföra de frågor som man tyckte rådet borde ta itu med.

Avslutningsvis utsågs ett AU som fick i uppdrag att sammanställa och prioritera frågorna. I AU ingår företagarna Klas Hedlund Miljönären, (ordförande) och Per Schönbeck, BBM Dalarna. Parterna representeras av Henrik Stenberg, Byggnads och Eva Thor, Byggföretagen. Från utbildningssidan deltar Mikael Karlsson, Lugnetgymnasiet, Olof Ekfeldt, Hagströmska gymnasiet, Annika Paulsson, Vuxenutbildningen Falun och Patrik Mosveen, Högskolan Dalarna. Dessutom ingår Conny Danielsson, Region Dalarna och Åsa Johansson, Arbetsförmedlingen i AU.

På länken här nedan finns inspelningen av hela seminariet.

Seminarium 10 december

Här nedan finns presentationerna från slutseminariet samt inspelningen av seminariet.

Eva Thor
Conny Danielsson
Ola Granholm

Seminarium 22 juni

Framtidssäkring av byggsektorns kompetensförsörjning i Dalarna: