Om oss

Dalarnas Byggkompetensråd – för utvecklad kompetensförsörjning i Dalarnas byggsektor

Aktörerna i byggsektorn i Dalarna bildade våren 2022 Dalarnas Byggkompetensråd som ett forum för utveckling av byggsektorns kompetensförsörjning på lång sikt. Bakom bildandet stod Byggföretagen, Byggnads, företagsledare från olika delbranscher, Region Dalarna, Dala Wux, byggymnasier, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen, Stiftelsen Star Byggutveckling, m fl. Som underlag för rådets bildande låg en förstudie som pekade på ett antal slutsatser/behov:

 • Det fanns ingen samlad bild av branschens kompetensbehov
 • Det saknades ett forum där parterna kan diskutera behov och lösningar
 • Det var en mycket ojämn kompetensförsörjning, där vissa delbranscher inte alls försörjdes med utbildad arbetskraft, medan andra försörjdes mycket väl
 • Det brast i hur företagens behov förmedlades till utbildningssidan
 • Det fanns ett behov av att tillhandahålla statistik om utbud/efterfrågan på arbetskraft på ett enkelt sätt, utifrån rapporterat behov och redan befintlig statistik
 • Att företagen blir mer delaktiga i framtagande och utveckling av nya utbildningar och att de involveras i tidigare skeden så att ex vis lokalisering av praktikplatser underlättas och man blir trygg i att innehållet i utbildningen speglar företagens behov

Dalarnas Byggkompetensråd ska fungera som ett forum för dialog och som en katalysator för utveckling av byggsektorns kompetensförsörjning. Arbetet i rådet finansieras fram till 2026 med medel från Region Dalarna och Stiftelsen Star Byggutveckling, med Byggföretagen och Byggnads som medfinansiärer.

Byggkompetensrådet jobbar under 2024 med att:

 • Fånga upp och synliggöra branschens behov av utbildning och att anpassa den till nuvarande och och framtida behov
 • Öka tillgången på utbildning i smala yrken i byggbranschen
 • Göra en intervjustudie för företag i anläggningsbranschen
 • Stötta ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarnas byggutbildningar med att öka branschens konkurrenskraft/hållbarhet genom tillgång till högre utbildning samt kunskap om hållbara lösningar och kompetens (Forskning och utveckling & utbildning för avancerade tjänster i byggsektorn)
 • Öka kunskapen hos företagen i länets byggsektor om hur de får tillgång till utbildning/fortbildning för sina befintliga och blivande medarbetare och hur de kan jobba effektivt och långsiktigt med rekrytering/kompetensförsörjning

Här kan du ta del av projektbeskrivningen: Beslut om projektmedel

Byggkompetensrådet har ett arbetsutskott med följande sammansättning;

Klas Hedlund (Ordförande)
Per Schönbeck (BBM i Dalarna)
Niclas Engberg (Byggföretagen och BYN)
Henrik Stenberg (Byggnads)
Conny Danielsson (Region Dalarna)
Annika Paulsson (Vuxenutbildningen Falu kommun)
Victor Kaustinen (Lugnetgymnasiet)
Olof Ekfeldt (Hagströmska Gymnasiet)
Åsa Johansson (Arbetsförmedlingen)
Ola Granholm (koordinator)